Valmennamme tiimejä ja johtamista

Työelämän murros vaikuttaa meihin kaikkiin. Tuttu tekeminen korvataan nopeasti uudella eikä sopeutumiseen ole riittävästi aikaa. Riittämättömyyden tunne ja turhautuminen aiheuttavat työporukoissa ristivetoa ja sosiaalisia paineita. Johdon on yhä vaikeampaa pysyä kartalla siitä mitä työyhteisössä päivittäin tapahtuu.

Valmennamme tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja – emme vain työsuoritukseen liittyvää henkilökohtaista osaamista. Pureudumme konkreettisiin ongelmiin, joita ovat esimerkiksi yhteisön sisäiset ristiriidat, tehoton tiimityöskentely, turhat ja leipiinnyttävät palaverit tai tunne oman työn merkityksellisyyden vähenemisestä.

Ohessa on valmiiksi tuotteistettuja ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin. Ota yhteyttä jos ne eivät sovi tilanteeseenne. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Syväsukellus

Oletko koskaan miettinyt mitä organisaatiosi voisi parhaimmillaan olla? Asiat, jotka estävät tämän toteutumisen ovat piilossa syvällä ihmisten mielissä. Todelliset juurisyyt ovat naamioinuneina vakiintuneiden toimintatapojen ja kulttuurin taakse.

Syväsukellus onnistumisen esteisiin on perusteellinen tilannekuva-analyysi, jonka avulla organisaation todelliset ongelma-alueet ja esteet saadaan päivänvaloon ja toimenpiteiden kohteeksi.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki yritykset ja yhteisöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.
 • Kun toiminnassa on poikkeama tavoitteiden saavuttamisessa, tekemisessä, osaamisessa tai tuloksissa ja todelliset syyt halutaan saada selville.
 • Tilannekuvan selvittäminen on aina ensimmäinen vaihe Profiantin muutos- tai kehittämisprosessissa.

HYÖDYT

 • Monipuolisilla menetelmillä toteutettu syväsukellus tuo esille organisaation todelliset onnistumisen esteet henkilö, tiimi- ja yritystasolla.
 • Prosessien toimivuus ja tehokkuus saadaan konkreettisesti esille.
 • Tyypillisiä esteitä ovat henkilöstön keskinäiset sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat, systeemiset esteet ja johtamiseen liittyvät puutteet.
 • Organisaation ulkopuolinen ammattilainen saa helpommin oikeaa tietoa kun oman yrityksen edustaja, esimies tai HR-henkilö.

TOTEUTUS

 • Syväsukellukseen sisältyy kysely, syvähaastatteluita sekä juurisyy-työpaja, jossa löydetyt esteet priorisoidaan, nopeat ratkaisut päätetään ja tehdään TOP 3-asioista kehityssuunnitelmat.
 • Kyselyn kohderyhmä voi olla maksimissaan 20 henkilöä.
 • Syvähaastattelut 1 päivä.
 • Työpaja avainhenkilöille 2-3h.

HINTA

 • Toteutus asiakkaan tiloissa tai etätyökaluilla 1990€

Vuorovaikutuksen solmut auki

Onko teillä ihmisiä, jotka eivät suostu tekemään keskenään yhteistyötä? Viekö työkavereiden käytös yöunet? Ilmapiiriä ja työntekoa häiritsevät vuorovaikutuksen jännitteet ja ristiriidat on mahdollista purkaa rakentavasti työyhteisösovittelun avulla.

Sovitteluissa on käsitelty mm. epäasiallista käytöstä ja kommunikointia, kiusaamista, puhumattomuutta, juoruilua, esimiehen ja alaisen välisiä konflikteja sekä ristiriitoja liittyen työajan käyttöön tai työtehtävien jakoon.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki henkilöstöryhmät ja yksilöt ylimmästä johdosta työntekijöihin.
 • Sovittelua tarvitaan monenlaisissa yhteisöissä, kuten yrityksissä, kuntasektorilla, oppilaitoksissa, järjestöissä ja seuratoiminnassa.
 • Se auttaa muutostilanteissa, kuten sukupolvenvaihdoksissa, YT-neuvotteluissa ja irtisanomisissa.

HYÖDYT

 • Puolueeton sovittelija auttaa yhteisöä löytämään jännitteisiin ja ristiriitoihin ratkaisun nopeasti ja tehokkaasti. Sovittelu on tuloksellista, kun siihen osallistetaan kaikki osapuolet, joihin tilanne vaikuttaa.
 • Tilanteen nopea purkaminen vapauttaa energiaa, parantaa hyvinvointia ja toiminnan tehokkuutta.
 • Ulkopuolinen apu voi olla ratkaisevaa, jotta ihmiset kokevat tulevansa tasapuolisesti kuulluiksi.

TOTEUTUS

 • Alkukartoituksen ja -infon jälkeen sovittelija haastattelee osapuolet, jolloin selviää tarve mahdollisille parikeskusteluille.
 • Lopuksi puretaan jännitteiden juurisyyt ja sovitaan uudet pelisäännöt yhteisessä sovittelupäivässä. Seurannalla varmistetaan, ettei sovittu jää puheen tasolle.

HINTA

 • Sovittelun hinta perustuu osallistujamäärään ja konfliktin syvyyteen.
 • Kahdenvälinen alkaen 2400€
 • Johtoryhmä/tiimi alkaen 4800€
 • Organisaatio alkaen 6000€

Käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus

Työelämän suurimmat ongelmat syntyvät ihmisten kyvyttömyydestä ymmärtää toistensa erilaisuutta. Kääntäen, organisaatiot jotka kehittävät ja hyödyntävät tätä, ottavat etumatkaa muihin.

Costa & McRaen 5 faktorin malliin pohjautuva EASI-analyysin avulla syvennetään tietoisuutta omista vahvuuksista, kehityskohteista ja motivaatiotekijöistä.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyn kehittäminen.
 • Tiimi- ja yksilövalmennukset.
 • Asiakasymmärrystään kehittävät organisaatiot.
 • Kehittämishaluiset yritykset ja organisaatiot.

HYÖDYT

 • Työn tuottavuus paranee, koska aikaa ei tarvitse käyttää väärinymmärrysten selvittämiseen ja virheiden korjaamiseen. Kommunikaation laatu ja ymmärrys paranee.
 • Kun yksilötason vahvuuksia tunnistetaan ja osataan hyödyntää paremmin, motivaatio ja tehokkuus kasvaa. Tiimien vahvuudet ja kehityskohteet tunnistetaan ja saadaan täydentämään toisiaan.
 • Työhyvinvointi paranee ja poissaolot vähenevät, eli kustannuksissa syntyy säästöjä.
 • Sisäisen toiminnan virtaustehokkuus paranee.

TOTEUTUS

 • Syväsukellus-analyysin pohjalta määritellään kohdennus; johtoryhmä-, esimies-, tiimityö tai yksilövalmennus.
 • Toteutukseen kuuluu neljä päävaihetta ja sen kokonaiskesto on 4-5 viikkoa.

HINTA

 • Sisältö ja veloitus sovitaan asiakkaan kanssa tarvekartoituksen jälkeen.
 • Hinta määräytyy toteutuksen laajuuden ja osallistujamäärän perusteella.
 • Hinta alkaen 2990€

Ratkaisukeskeinen valmennus

Tuntuuko sinusta, että et pysty hallitsemaan töitäsi ja vaikuttamaan niiden toteuttamiseen? Eikö tämänhetkinen toimenkuvasi motivoi sinua?

Ratkaisukeskeinen valmennus coaching-menetelmällä on tavoitteellista ja yksilöllistä. Sen tarkoituksena on auttaa valmennettavaa ottamaan käyttöön omat voimavaransa, tietonsa ja taitonsa onnistuakseen. Jo tunnin valmennus parantaa motivaatiota ja selkeyttää ajattelua.
LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki henkilöstöryhmät ja yksilöt ylimmästä johdosta työntekijöihin.
 • Organisaatiot, jotka ovat muuttamassa toimintakulttuuriaan itse- ja yhteisöohjautuvaa työskentelyä edellyttävään suuntaan.
 • Täsmävalmennuksena henkilöille jotka tarvitsevat apua oman työnsä ja osaamisensa kehittämisessä.
 • Esimiesten ja tiimien tukena muutos- ja uudelleenjärjestelyiden yhteydessä.

HYÖDYT

 • Valmennettava tunnistaa omat vahvuutensa, käyttäytymismallinsa ja motivaatiotekijänsä ja kehittyminen on mahdollista. Itsetuntemus ja päätöksenteko paranevat.
 • Oivalletaan asioita ja näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon ongelmanratkaisussa.
 • Tavoitteiden saavuttaminen helpottuu, joka lisää motivaatiota.

TOTEUTUS

 • Valmennus voidaan toteuttaa eri kokoonpanoissa.
 • Yksilö: valmennettava kahden kesken valmentajan kanssa
 • Kolmikanta: valmennettava, esimies ja valmentaja. Esimies on sopimassa tavoitteista sekä päätöspalaverissa, jossa käydään läpi tulokset.
 • In House: Kustannustehokas ratkaisu saada valmentaja säännöllisesti henkilökunnan käyttöön joko toimistolla tai verkossa sovittuna ajankohtana.

HINTA

 • Yksilö: 250€ / kerta
 • Kolmikanta: 3 kk 1990€
 • In-house: 2700€ /kk

Käänteinen kehityskeskustelu

Muutosvastarintaa esiintyy organisaatiossa etenkin silloin, kun henkilöstö kokee olevansa muutoksen kohde eikä sen toteuttaja. Taustalla on usein pelkoa, epävarmuutta ja epäselvää kommunikaatiota.  Tulevaisuuden työelämässä jokaisen tulee kyetä ottamaan vastuuta itsestään ja reflektoimaan omaa tekemistään.

Nykyaikaisessa organisaatiossa käännetään kehityskeskustelu ylösalaisin. Toteutuksesta vastaa henkilö itse eikä esimies. Hän sparraa omaa toimintaansa esimiehen lisäksi kollegoidensa kanssa.

LUE LISÄÄ

KENELLE

 • Kaikki henkilöstöryhmät ja yksilöt ylimmästä johdosta työntekijöihin.
 • Organisaatiot, jotka ovat muuttamassa toimintakulttuuriaan itse- ja yhteisöohjautuvaa työskentelyä edellyttävään suuntaan.

HYÖDYT

 • Suhtautuminen omaan työhön ja osaamisen kehittämiseen muuttuu merkitykselliseksi henkilölle itselleen.
 • Sparraaminen useiden ihmisten kanssa auttaa ymmärtämään odotukset ja tavoitteet omalle tekemiselle, sekä vahvuudet ja kehitysalueet.
 • Avoimuus, luottamus ja dynamiikka yksilöiden välillä paranee.
 • Reagointikyky ja oppiminen nopeutuvat.

TOTEUTUS

 • Käänteinen kehityskeskusteluvalmennus toteutetaan tiimikohtaisesti neljänä 2h virtuaalisena työpajana.
 • Osallistujia voi olla maksimissaan 12 henkilöä kerrallaan.
 • Osallistujat analysoivat omaa osaamistaan ja toimintaansa, tekevät omat henkilökohtaiset pelikirjansa sekä oppivat reflektoimaan ja sparraamaan omia kokemuksiaan.
 • Valmennukseen kannattaa yhdistää Käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus.

HINTA

 • 1990€

Seuraava ratkaisu: Toiminnan sujuvuus